เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.7)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
921 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ร.ต.ต. สายฝน ชิงรัมย์ 2014
922 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. นิวัฒน์ ชมแค 0
923 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. สุนทร สิงห์กลิ่น 0
924 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. สุรชัย สังข์วรรณะ 2005
925 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. แสวง บุตรนามรักษ์ 2011
926 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน จ.ส.ต. ชวลิต กมลแสน 2011
927 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.อ. พิทักษ์สันต์ อรัญพฤกษ์ 0
928 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.ท. เอกบดี กานต์การะเกตุ 2012
929 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ร.ต.ท. มงคล ภูริวัฒนกุล 2012
930 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ร.ต.ต. ฉลวย ปองทรัพย์ 0
931 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ 2013
932 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. นพดล ตุ่นประเสริฐ 2012
933 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. วิเชษฐ์ ขุนสุข 2006
934 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี จ.ส.ต. พีรศิษฐ์ มีศักดิ์ 2012
935 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ ชลอสันติสกุล 2014
936 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.สามร้อยยอด ร.ต.ท. ศรันย์ จิตเที่ยง 2012
937 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.สามร้อยยอด ร.ต.ต. ปฐมพงษ์ หุ่นเก่า 2014
938 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.สามร้อยยอด ด.ต. จิรวัชร บุญชู 2005
939 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.สามร้อยยอด ด.ต. วิรัช เพชรศรีเงิน 0
940 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.สามร้อยยอด ด.ต. ศิโรจน์ เหรียญเชย 2006