เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.๗)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
921 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.จว.ประจวบฯ ส.ต.อ.หญิง กันฐิกา เอี่ยมสำอางค์ 2012
922 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ร.ต.อ. อดิศักดิ์ บัวงาม 2011
923 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ร.ต.ต. สกุลสิทธิ์ แวงวรรณ 0
924 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ร.ต.ต. เหวียน สงคราม 0
925 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. สมศักดิ์ ตือเจริญ 0
926 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. สมศักดิ์ อุ่นเนือง 0
927 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. สุขีระ อุ่นจิตร 0
928 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ จ.ส.ต. อภิสิทธิ์ ไวยพารา 0
929 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน พ.ต.ท. ไพทูล พรมเขียน 2001
930 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ร.ต.อ.หญิง พรรณี ขวัญเมือง 2013
931 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต.หญิง หงษ์ทอง หาญณรงค์ 2012
932 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. นิวัฒน์ ชมแค 0
933 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. สุนทร สิงห์กลิ่น 0
934 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. แสวง บุตรนามรักษ์ 0
935 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน จ.ส.ต. สุรชัย สังข์วรรณะ 0
936 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.อ. ชวลิต กมลแสน 0
937 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.อ. ณัฐปคัล เมืองมีศรี 0
938 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.อ. พิทักษ์สันต์ อรัญพฤกษ์ 0
939 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.ท. เอกบดี กานต์การะเกตุ 0
940 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ร.ต.ท. มงคล ภูริวัฒนกุล 0