เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.7)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
921 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. สุขีระ อุ่นจิตร 0
922 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. อภิสิทธิ์ ไวยพารา 2012
923 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ร.ต.อ.หญิง พรรณี ขวัญเมือง 2013
924 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ร.ต.ต. สายฝน ชิงรัมย์ 2014
925 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. นิวัฒน์ ชมแค 0
926 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. สุนทร สิงห์กลิ่น 0
927 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. สุรชัย สังข์วรรณะ 2005
928 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. แสวง บุตรนามรักษ์ 2011
929 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน จ.ส.ต. ชวลิต กมลแสน 2011
930 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.อ. พิทักษ์สันต์ อรัญพฤกษ์ 0
931 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.ท. เอกบดี กานต์การะเกตุ 2012
932 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ร.ต.ท. มงคล ภูริวัฒนกุล 2012
933 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ร.ต.ต. ฉลวย ปองทรัพย์ 0
934 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ 2013
935 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. นพดล ตุ่นประเสริฐ 2012
936 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. วิเชษฐ์ ขุนสุข 2006
937 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี จ.ส.ต. พีรศิษฐ์ มีศักดิ์ 2012
938 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ ชลอสันติสกุล 2014
939 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.สามร้อยยอด ร.ต.ท. ศรันย์ จิตเที่ยง 2012
940 ภ.7 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.สามร้อยยอด ร.ต.ต. ปฐมพงษ์ หุ่นเก่า 2014