เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.๗)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
921 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ร.ต.อ. อดิศักดิ์ บัวงาม 2011
922 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ร.ต.ต. สกุลสิทธิ์ แวงวรรณ 0
923 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ร.ต.ต. เหวียน สงคราม 0
924 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. สมศักดิ์ ตือเจริญ 0
925 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. สมศักดิ์ อุ่นเนือง 0
926 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ ด.ต. สุขีระ อุ่นจิตร 0
927 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.เมืองประจวบฯ จ.ส.ต. อภิสิทธิ์ ไวยพารา 0
928 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ร.ต.อ.หญิง พรรณี ขวัญเมือง 2013
929 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ร.ต.ต. สายฝน ชิงรัมย์ 2014
930 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. นิวัฒน์ ชมแค 0
931 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. สุนทร สิงห์กลิ่น 0
932 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. สุรชัย สังข์วรรณะ 0
933 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ด.ต. แสวง บุตรนามรักษ์ 0
934 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน จ.ส.ต. ชวลิต กมลแสน 0
935 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.อ. พิทักษ์สันต์ อรัญพฤกษ์ 0
936 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.หัวหิน ส.ต.ท. เอกบดี กานต์การะเกตุ 0
937 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ร.ต.ท. มงคล ภูริวัฒนกุล 0
938 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ร.ต.ต. ฉลวย ปองทรัพย์ 0
939 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. ทนงค์กิจ ทรัพย์ประเสริฐ 2013
940 ภ.๗ ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ สภ.ปราณบุรี ด.ต. นพดล ตุ่นประเสริฐ 0