เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ความเป็นมาของโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ) พร้อมด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก ) ในขณะนั้น และคณะ ได้เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามคำเชิญของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ( DEA ) ระหว่างวันที่ 11 – 19 พฤศจิกายน 2541 และรายงานสรุปผลการเยือนสหรัฐอเมริกานำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณา โดยในประเด็นหนึ่งได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินงานโครงการ D.A.R.E( Drug Abuse Resistance Education ) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการฝึกอบรมไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษา ให้รู้จักแนวทางในการปฏิเสธยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และเห็นว่าโครงการลักษณะนี้ฝ่ายไทยน่าจะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมได้โดย DEA พร้อมที่จะจัดผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจไทยในโอกาสแรก
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) หรือโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นโครงการด้านการป้องกันยาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา และยังเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างใกล้ชิด ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กนักเรียนอีกด้วย
  ปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3,995 คน ครูตำรวจ D.A.R.E. จะสอนเด็กนักเรียนเพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาหรือสิ่งเสพติด และการหลีกเลี่ยงความรุนแรงให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูตำรวจ D.A.R.E. จะสอนเด็กนักเรียนครั้งละ 1 ห้องเรียน สอนบทเรียนละ 1 ชั่วโมง หลักสูตรของโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย มีทั้งหมด 10บทเรียน ใช้เวลาการสอนทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ ต่อ 1 ภาคการศึกษา กำหนดให้ครูตำรวจ D.A.R.E. 1 คน สอนเด็กนักเรียนอย่างน้อง 2 ห้องเรียน ต่อ 1 ภาคการศึกษา ขณะนี้มีเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ฯ แล้ว ประมาณ 730,000 คน