เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.9)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.9 พ.ต.อ. สมปอง ช่อคง 0
2 ภ.9 พ.ต.อ. สมปอง ช่อคง 0
3 ภ.9 พ.ต.ต. วรวิทย์ จันทศูนย์ 0
4 ภ.9 พ.ต.ต. วรวิทย์ จันทศูนย์ 0
5 ภ.9 ร.ต.ต. บัณฑิต กิติยามาส 0
6 ภ.9 ด.ต. ณัฐวุฒิ เพชรศรีสังข์ 0
7 ภ.9 ด.ต. ณัฐวุฒิ เพชรศรีสังข์ 0
8 ภ.9 ด.ต. ธนวัฒน์ ยอดแก้ว 0
9 ภ.9 ด.ต. สมพร ชีวะพันธ์ 0
10 ภ.9 ด.ต. สมพร ชีวะพันธ์ 0
11 ภ.9 ส.ต.ท. สราวุธ ชัยชนะกสิกรรม 0
12 ภ.9 ภ.จว.ตรัง พ.ต.ท.หญิง ภารดี เด่นยุกต์ 0
13 ภ.9 ภ.จว.ตรัง ร.ต.ท. ชาตรี เพชรบุญวรรโณ 0
14 ภ.9 ภ.จว.ตรัง ร.ต.ท. วิชัย อำพันธ์ 0
15 ภ.9 ภ.จว.ตรัง ร.ต.ท. อภิชัย บุญเมือง 0
16 ภ.9 ภ.จว.ตรัง ร.ต.อ.หญิง พนิดา หงษา 0
17 ภ.9 ภ.จว.ตรัง ด.ต. จรวย จันทร์ทอง 0
18 ภ.9 ภ.จว.ตรัง ด.ต. ภิญโญ ศิรินวล 0
19 ภ.9 ภ.จว.ตรัง สภ.กันตัง พ.ต.ท. ณรงค์ แสนเกื้อ 0
20 ภ.9 ภ.จว.ตรัง สภ.กันตัง พ.ต.ท. เสถียร เผ่าน้อย 0