เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ศชต.)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส มะเซ็ง สาแม 0
2 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท. วรภัทร์ พึ่งเดช 0
3 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท. วรภัทร์ พึ่งเดช 0
4 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท. ไพฑูรย์ บัตรสูงเนิน 0
5 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. กิตติศักดิ์ ศรีวิจิตร 0
6 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. จำแลง กาลดิษฐ 0
7 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. ธวัชชัย นวลอ่อง 0
8 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. นิตินัย อาบูวะ 0
9 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. สมนึก ทองบุญชุม 0
10 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. สวาสดิ์ สมมะลวน 0
11 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. สัญญา สุวรรณลี 0
12 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. อาสมิน บือราเฮง 0
13 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ. ไมตรี คำบัว 0
14 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.ท. ดนุชิต สุริยะชัย 0
15 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.ท. ธีระยุทธ สุดฉิม 0
16 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.ท. พิภพ ตั้นซ้าย 0
17 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.ท. วิรัตน์ เพชรศรี 0
18 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.ท. วิโรจน์ อินแก้ว 0
19 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.ท. สุทิพย์ นิลวิสุทธิ์ 0
20 ศชต. ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.ต. ณเชษ มณีโรจน์ 0