เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ตชด.)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ตชด. ราชวัตร ลาบุตร 0
2 ตชด. พ.ต.ท. ประวัติ นาคเมือง 0
3 ตชด. พ.ต.ต. ประยูร หม่อมตา 0
4 ตชด. ร.ต.ต. ธนโชค เมืองมนต์ 0
5 ตชด. ร.ต.ต. อรุณ ศตรุฆทาวุธ 0
6 ตชด. กก.ตชด.๑๑ พ.ต.ท. ทรงภพ ขาวผ่อง 0
7 ตชด. กก.ตชด.๑๑ พ.ต.ต. อภิรัตน์ ชาญอสิกุลพิทยา 0
8 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.อ. ชาติชาย มวยมั่น 0
9 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.อ. นิรุต ห่อเล 0
10 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.อ. สมมาศ หนูอินทร์แก้ว 0
11 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.อ. สุทรชัย บุญถาวร 0
12 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.อ. สุพิน ภูคงน้ำ 0
13 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.ท. ชัยวัฒน์ อุทธา 0
14 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.ท. สมชาย อัตถาหาร 0
15 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.ท. อัครพล วงษ์สุวรรณ 0
16 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.ต. จำนง วายลม 0
17 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.ต. พิชัย นามไพร 0
18 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ร.ต.ต. สมศักดิ์ พรมประเสริฐ 0
19 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ด.ต. ก้าวไกล กตะศิลา 0
20 ตชด. กก.ตชด.๑๑ ด.ต. จารึก อุดจันทึก 0