เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.1)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.อ. ชัยรัตน์ วรฉันท์ 0
2 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.อ. วัชรพล อ่อนเป็ง 0
3 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.อ. สุพรรณ พัดไธสง 0
4 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.ท. ณธรรศ โฉมยา 0
5 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.ท. นิติพัฒน์ ศรีสุวงค์ 0
6 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.ท. วิโรจน์ มูลมานัส 0
7 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.ท. สุเมธ ทองทับ 0
8 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.ต. ปยุต ประดับสุข 0
9 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ร.ต.ต. มนตรี อ่อนเกตุพล 0
10 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. ณัฐวุฒิ เกลี้ยกลาง 0
11 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. ดิเรก เทียนทองศิริ 0
12 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. สงกรานต์ วงศ์แสนสุขเจริญ 0
13 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. สมศักดิ์ ชิณโคตร 0
14 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. สมหมาย บูรพันธ์ 0
15 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. สิทธิโชค คงทรัพย์ 0
16 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. สุวัฒน์ นิสังกาศ 0
17 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. อัมพร สุทธอักษร 0
18 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. เธียรสิน จิตพงค์ศรี 0
19 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ ด.ต. เสกสรรค์ จรรยานะ 0
20 ภ.1 ภ.จว.สมุทรปราการ สภ.เมืองสมุทรปราการ จ.ส.ต. ธนชัย วรรณพฤกษ์ 0