เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.3)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.3 ภ.จว.ชัยภูมิ สภ.ซับใหญ่ พ.ต.ท. สุลักษณ์ ดวงภมร 2571
2 ภ.3 ภ.จว.ชัยภูมิ สภ.ซับใหญ่ ร.ต.ต. สุพจน์ นันทพันธ์ 2566
3 ภ.3 ภ.จว.ชัยภูมิ สภ.ซับใหญ่ ด.ต. อุดม น้อยคร 2574
4 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย ร.ต.ต. อลงกต สบายใจ 2563
5 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย ด.ต. คณิน วิริยะไชยวงศ์ 2564
6 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย ด.ต. นิยม ถาดสระน้อย 0
7 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ปักธงชัย ด.ต. สัญชัย ค่อยจะโปะ 2574
8 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน พ.ต.ท. บุญส่ง แก่นวงศ์ 0
9 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน ด.ต. มานะ ภักดีนอก 0
10 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.กระชอน ด.ต. วุฒิพงษ์ บุญอยู่ 2571
11 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง พ.ต.ท. อนันต์ สร้อยทอง 2560
12 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง ร.ต.ต. ประยูร นาราหนองแวง 2560
13 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ชุมพวง ร.ต.ต.หญิง ธารารัตน์ คลังนอก 0
14 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหัน ด.ต. เสรี วงศ์สูงเนิน 2570
15 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหันห้วยทราย ร.ต.ท. ชาคริต กุดนอก 2581
16 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.บ้านหันห้วยทราย ร.ต.ต. สุทัศน์ จันทีนอก 0
17 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขุนทด ร.ต.ท. รัชพงศ์ ดอกสันเทียะดี 0
18 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขุนทด ร.ต.ท. สาธิต นิติธรรมกุล 0
19 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขุนทด ร.ต.ต. กิตติพงษ์ กุลนาฝาย 0
20 ภ.3 ภ.จว.นครราชสีมา สภ.ด่านขุนทด ร.ต.ต. เมธี สีสังข์ 2562