เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.5)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย พ.ต.ท. ผดุงพล กิจชนะไพบูลย์ 0
2 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย ร.ต.อ. ดำรงค์ ยอดสุวรรณ์ 0
3 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย ร.ต.อ. ศิริ แสนคำ 0
4 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย ด.ต. กิจเจน ใจจุมปา 0
5 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย พ.ต.ท. ณัฐดนัย เลานันท์ 0
6 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย ด.ต. ประยงค์ ทองใจ 150
7 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย ด.ต. ศักดิ์ชัย วาสน์เกื้อกูล 0
8 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สาย ด.ต. สิงหา คำป้อ 0
9 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย พ.ต.ท. สุนทร เชยบาน 0
10 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย ด.ต. กิตติภูมิ เรือนแก้ว 0
11 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่สรวย ด.ต. บุญธรรม ทาทอง 144
12 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง พ.ต.ท. พันชาติ สมตัว 0
13 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง ร.ต.ต. อภิชาติ พุทธา 134
14 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง ด.ต. ธงชัย แก้วประเสริฐ 150
15 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.เชียงแสน ด.ต. ศตคุณ มะโนเกตุ 144
16 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย ร.ต.ต. อดิเรก มะโนแก้ว 150
17 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.เมืองเชียงราย ด.ต. เด่น เพื่อนฝูง 134
18 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่จัน ร.ต.ต. บุญส่ง มาแก้ว 0
19 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.แม่ลาว ด.ต. สมชาย หัตถถอง 0
20 ภ.5 ภ.จว.เชียงราย สภ.พาน ร.ต.ต. บุญทอง อิ่นคำ 150