เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  ทำเนียบครู ตำรวจ D.A.R.E. (ภ.6)

ชื่อ :
# กองบัญชาการ กองบังคับการ กองกำกับการ/สถานีตำรวจ ชื่อ รุ่นปี
1 ภ.6 บก.อก.ภ.๖ ภ.๖ ร.ต.ต. สุวัฒน์ กองถัน 135
2 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร พ.ต.ท. สมบัติ ศรีคงรักษ์ 0
3 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร ร.ต.อ. จีระพันธ์ ทับทิมเทศ 0
4 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร ร.ต.ท. เสน่ห์ เกษร 0
5 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร ด.ต. ชัยณรงค์ พัตตาสิงห์ 0
6 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร ด.ต. ณรงค์ คำผง 0
7 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร ด.ต. สายชล เกษอินทร์ 0
8 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.บึงสามัคคี ด.ต. จตุพรปิยะฉัตร นนทราฤทธิ์อุดม 0
9 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย ร.ต.ต. บุณย์รุ่ง งามวงษ์ 135
10 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.พรานกระต่าย ร.ต.ต. แดนชุมพล วงศ์สอน 0
11 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.คลองพิไกร ร.ต.อ. เกษม พรหมขาว 0
12 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.คลองพิไกร ร.ต.ต. คณาธิป อ่อนนุ่ม 0
13 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.ขาณุวรลักษบุรี ด.ต. ณรงค์ สาระชาติ 0
14 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.ขาณุวรลักษบุรี ด.ต. โกเมนทร์ ภู่เจริญ 135
15 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.ขาณุวรลักษบุรี ส.ต.อ. อรุณ ห้วยบุญ 0
16 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.คลองขลุง ร.ต.ต. วิฑูรย์ อ่อนสุวรรณ์ 0
17 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.คลองขลุง ร.ต.ต. สมพงษ์ บุตรโต 0
18 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.คลองขลุง ด.ต. จารึก รอบุญ 0
19 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.คลองขลุง ด.ต. นิวัฒน์ ปันแก้ว 0
20 ภ.6 ภ.จว.กำแพงเพชร สภ.คลองขลุง ด.ต. ประจักษ์ พุ่มฉัตร 0