เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  วิทยากรนักการศึกษา

ชื่อ : จังหวัด :
# ชื่อ สำนักงาน เขต จังหวัด
1 กมลลักษณ์ ลอยพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เชียงราย
2 กัญญกร เศวตวิลาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
3 กาญจนา คล้ายพุฒ โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ ปทุมธานี
4 กานต์ธีรา ทาศิลา โรงเรียนบ้านหนองปรง ร้อยเอ็ด
5 คันธารัตน์ ทองเกลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี
6 จรัญญา จันทรขนิฐ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
7 จรุวรรณ ชูขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พัทลุง
8 จิราพร รัตนเสถียร โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพมหานคร
9 จุฑาธิป ศรีสถิตย์ โรงเรียนบ้านหัวคู ร้อยเอ็ด
10 จุฑามาส พงษ์โนรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อุตรดิตถ์
11 ดารัตน์ พงษ์สุวรรณ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร
12 ดาวเรือง กินาวงศ์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง เชียงราย
13 ธัญเทพ      พิมพ์สังกุล เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา
14 ธิตติพนธ์ นำพา โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จันทบุรี
15 นางสาวณิชชา งาม สนธิไทร โรงเรียนบางเชือกหนัง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
16 พฤหัส มูลเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เชียงราย
17 พัชรินทร์ ทองมาก โรงเรียนวัดหนองหว้า (ชมานุกูล) นครศรีธรรมราช
18 พิมพ์ภา ปะนัดเต โรงเรียนวัดสำโรง บุรีรัมย์
19 พิมสาย จึงตระกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒
20 พิสมัย ต่อพล โรงเรียนวัดพลับพลา จ.จันทบุรี จันทบุรี