เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

   นโยบายรัฐบาล

  ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1 /2554 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก กำหนดกลยุทธ์สำคัญที่จะดำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับ เคลื่อนงานยาเสพติด โดยแผนการที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ( Potential Demand ) เป็นแผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนทั่วไป รวมถึงประชาชนทั้งประเทศ เป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดยให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไป สร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกำหนดให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 30% จากทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงอันดับแรกที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด โดยเน้นหนักในพื้นที่อำเภอที่มีสภาพปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูงและปานกลาง และให้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้ครูตำรวจ D.A.R.E เป็นกลไกหนึ่งเพื่อร่วมดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน
  ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติมีหนังสือสั่งการ ศพส. ที่ ยธ.1125/9467 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง Action Plan ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เดือน มิถุนายน – กันยายน 2555 กำหนดให้มีการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจัดครูตำรวจ D.A.R.E ครูพระ เข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา พร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายของการดำเนินงาน คือเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ จำนวน 50% เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการ และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ศพส. จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนครูตำรวจ D.A.R.E เข้าสอนในสถานศึกษา มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ศพส. กระทรวง/หน่วยงานเจ้าภาพหลัก รับผิดชอบบูรณาการแผนเพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสนับสนุนครูตำรวจ D.A.R.E เข้าสอนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย