เข้าสู่ระบบ  ลงทะเบียนสมาชิก

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด

  รูปแบบการดำเนินงานของโครงการD.A.R.E.ประเทศไทย

  การดำเนินงานตามโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย คือการให้ครูตำรวจ D.A.R.E. เข้าไปสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนั้นรูปแบบการดำเนินงานของโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย จึงเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบการผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนห้องเรียน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานดังนี้
  1. การผลิตครูตำรวจ D.A.R.E. วิทยากรต้นแบบ D.A.R.E. และนักการศึกษา
  ครูตำรวจ D.A.R.E. ( D.A.R.E. 0FFICER ) คือ ข้าราชการตำรวจทำหน้าที่สอนหลักสูตร D.A.R.E. ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ( หลักสูตร 9 วัน ) โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ให้แก่หน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตามมาตรฐานที่องค์กร D.A.R.E. International กำหนด
  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. มีดังนี้
  - เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือชั้นประทวน
  - มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
  - มีอายุระหว่าง 35 – 50 ปี
  - รับผิดชอบหรือมีประสบการณ์ในงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
  - มีทัศนคติที่ดีและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
  - มีความประพฤติเรียบร้อยและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กนักเรียน
  - สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
  - เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว สามารถสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  วิทยาการต้นแบบ D.A.R.E. MO.(MENTOR OFFICER) คือ ครูตำรวจ D.A.R.E. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งจะต้องสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ D.A.R.E. ( หลักสูตร 5 วัน )
  นักการศึกษา ( EDUCATOR ) คือ คุณครูในสถานศึกษาที่ให้ความรู้เรื่องบริบทสำหรับการเรียนรู้ ทักษะการสอนที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่มาจากความร่วมมือ การพัฒนาการของเด็ก การบริหารจัดการชั้นเรียน ให้กับผู้ฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. และหลักสูตรวิทยากรต้นแบบ D.A.R.E.
  Drug ยาเสพติด
  Abuse การใช้ในทางที่ผิด
  Resistance การต่อต้าน
  Education การศึกษา การเรียนรู้

  ชื่อโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

  dare = ความกล้า โลโก้ของโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย คือช้างแดร์ (D.A.R.E.)

  ประเทศไทย นำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษา และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยได้รับความร่วม มืออย่างดียิ่งจาก
  - องค์กรD.A.R.E. Internationl
  - สำ นักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(Narcotics Affairs Section)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประทศไทย
  - ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
  หลักการสำคัญของ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
  เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น
    - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา สารระเหยและยาเสพติดชนิดอื่นๆ
    - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ
    - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน
    - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
    โครงการ D.A.R.E. ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งยิ่งเนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบัน ที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ได้แก่ สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว