รายงานสรุปผลการเข้าสอนของครูตำรวจ D.A.R.E.

กองบัญชาการ :     กองบังคับการ :   ภาคเรียน
หน่วย จำนวนครู D.A.R.E จำนวนครู D.A.R.E ที่เข้าสอน ครู D.A.R.E. ที่สอนทั้งหมด ครู D.A.R.E. ที่ไม่สอน ผลการดำเนินการเข้าสอน หมายเหตุ
งบ บช.ปส งบจากแหล่่งอื่น จำนวนโรงเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
บช.น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
ตชด.
อื่นๆ
บช.ปส.
สตม.
บช.ก.
บช.ศ.
บช.ส.
สพฐ.
รพ.ตร.
จชต.
รร.นรต.
สกพ.
รวม -